Cretan Fried Cheese Pastries (Sarikopitakia)

Sarikopitakia
These savory fried Cretan pies are named for their spiral shape.